top of page

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Internetového obchodu www.polovnickezariadenia.net
 

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)
 

– Komu: DREVO - STAV, s.r.o., 32 Liešno 038 22, Slovenská republika

 

– Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* :

 

– Dátum objednania/dátum prijatia*:

 

– Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov*:

 

– Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov*:

 

V prípade ak si želáte zaslať peniaze na bankový účet uveďte jeho číslo:

 

– Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

 

.......................................

 

– Dátum:

 

* Nehodiace sa prečiarknite.

bottom of page